Committee
ORGANIZATION COMMITTEE
Chairs Wang Qi'an Director General, National Remote Sensing Center of China(NRSCC)
Jiang Yongwen President, Yunnan Normal University(YNNU)
Executive Chair Yang Kun Dean, School of Information Science and Technology, YNNU
Members Zhang Songmei Deputy Drector General, NRSCC
Zhang Chi Division Chief, NRSCC
Li Zengyuan Dragon Coordinator, Chinese Academy of Forestry(CAF)
Gao Zhihai Dragon Office, CAF
Zheng Qinhong Director, Office of Science and Technology Administration, YNNU
Huang Yin Director,Office of international cooperation and exchange
Yang Yang School of Information Science and Technology, YNNU
Luo Yi School of Information Science and Technology, YNNU
Wang Jiashen School of Information Science and Technology, YNNU
Hong Liang School of Tourism and Geographical Science, YNNU
Xu Quanli School of Tourism and Geographical Science, YNNU
Peng Shuangyun School of Tourism and Geographical Science, YNNU
Secretariat Gao Dan NRSCC
Zhu Yanhui YNNU
Meng Chao YNNU
Yang Yulian YNNU
Li Cen YNNU
Pang Meie YNNU
Xiong Wen YNNU
Liu Yan YNNU
Logistics Peng Bo, Xing Lin YNNU
SCIENTIFIC COORDINATION
Bureau Bob Su Uni. of Twente, The Netherlands
Li Zengyuan NRSCC
Yves-Louis Desnos ESA
Secretariat Andy Zmuda Serco/ESA

Yunnan Normal University Ltd. Powered by DingHua Co.